Valdkonnad

Teenindame oma kliente kõigis peamistes õigusvaldkondades.

Osutame õigusteenust muu hulgas järgmistes õigusvaldkondades:
- võlaõigus, s.h. lepingute ja kahjuga seonduvad küsimused
- asjaõigus, s.h. kinnisvaraga seotud küsimused

- tööõigus ja avalik teenistus
- piiriülene ja siseriiklik pärimisõigus
- kaubandusõigus
- ühinguõigus, s.h. äriõigus
- haldusõigus, s.h. riigihangetega seotud küsimused
- planeerimis- ja ehitusõigus
- väärteoõigus
- liiklusõigus
- Euroopa Ühenduse õigus.

Esindame kliente läbirääkimistel, tehingute tegemisel ja muudes õigustoimingutes. Esindame ja kaitseme kliente kohtumenetlustes ning individuaalsetes ja kollektiivsetes töövaidlustes.